Graphic Design’s Factory Settings

Graphic Design’s Factory Settings

by Jacob Lindgren

Vilém Flusser, The Shape of Things

“Naše školy jsou v jistém smyslu továrny, ve kterých se pracuje se syrovým materiálem, je zde tvarován a navrhován do produktů, které mají splňovat různé životní požadavky. Specifikace výroby vycházejí z požadavků civilizace dvacátého století, a je to práce školy, aby své žáky vymodelovala dle těchto daných specifikací.”

— Elwood Cubberly, Public School Administration, 1916


Vzdělávací instituce usilují o to, co trh vyžaduje (reakce na kapitálovou poptávku po levných, standardizovaných a předvídatelných dílech) a formuje budoucí designéry do nahraditelných jednotek. Do jaké míry je tento cyklus, zapletení designu a průmyslu, považován za „tovární nastavení“ grafického designu?


Vilém Flusser described the factory’s mode of production as “turning,” in that manufacturing is “turning what is available in the environment to one’s own advantage, turning it into something manufactured, turning it over to use and thus turning it to account.”


Při bližším prozkoumání továrního nastavení grafického designu, nalézáme nezpochybňované a zděděné modely, které se považují za „výchozí“, a které jsou zastáncem neochoty vykročit nebo se oddělit od svého vztahu k průmyslu, k továrně. Resetování nebo přeprogramování těchto modelů, by mělo být výzvou k tomu, aby se praxe a výuka grafického designu odpoutaly od jejich jednosměrných vztahů k moci a znalostem.


V článku se rozebírá také postup učení u Bauhausu, kdy designér procházel všemi poli designu, nehledě na své zaměření. Učil se od práce s materiálem až po typografii, tak o funkci a estetice výrobku, což už se v dnešní výuce vytratilo. Tedy výuka designu jako taková je rozdělena do různých odvětví, produktový, obalový, interiérový design atd., které studenti nepřekračují “mimo obor”.

Bauhause wheel of learning


Je tohle všechno i možným důvodem vizuálního smogu? Kdy někteří designéři v praxi nedokáží hledět na všechny potřebné stránky tvorby?

Nebo je to chybou zastaralého a líného školství?

Je design vyučován jako hlavní zdroj znečištění, kdy podporuje tvorbu přehnaného a soutěživého designu, kdy je důležité aby design byl do oka bijící a všímatelný? Historicky tedy tak ztrácí svůj daný význam, aby sloužil k jednoduchému poskytnutí informací, spolu s dobrou estetikou, aby jen nesloužil masám, ale aby usnadňovat život uživatelů.

edited by Michaela Kempná

— as we exit, where should we turn?

https://walkerart.org/magazine/jacob-lindgren-graphic-designs-factory-settings